Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening:

Artikel 1 Algemeen

Dit zijn regels die gelden als je samenwerkt met Laila Visser. Laila Visser wordt hier “Opdrachtnemer” genoemd en de ander die een dienst afneemt bij / opdracht geeft aan Laila Visser wordt “Opdrachtgever” genoemd.
Deze regels gelden voor alle aanbiedingen, prijsopgaven en afspraken tussen Laila Visser en de Opdrachtgever. Beide partijen moeten het hiermee eens zijn, tenzij ze samen iets anders opschrijven.
Als Laila Visser andere personen inschakelt voor de opdracht, gelden deze regels ook voor die personen. Deze regels gelden voor alle medewerkers van Laila Visser.
Andere regels die de Opdrachtgever misschien heeft, gelden niet. Als een regel in deze afspraken later niet geldig is, blijven de andere regels wel geldig. Laila Visser en de Opdrachtgever zullen dan samen nieuwe regels bedenken.
Als er iets niet duidelijk is in deze afspraken, geldt de bedoeling van de regels.
Als er iets gebeurt waar deze afspraken geen regels voor hebben, moeten ze beslissen volgens de bedoeling van deze afspraken.
Als Laila Visser niet altijd strikt vraagt om deze regels te volgen, betekent dat niet dat de regels niet gelden. In andere gevallen kan Laila Visser wel vragen om de regels precies te volgen.
Soms vraagt Laila Visser om persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever. Die heeft ze nodig voor de rekening en om berichten te sturen.


Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

De offertes en aanbiedingen van Laila Visser zijn vrijblijvend, tenzij er in de offerte staat dat je het binnen een bepaalde tijd moet accepteren. Als er geen tijd staat, vervalt de aanbieding na 30 dagen.
Laila Visser hoeft zich niet aan haar offertes te houden als het duidelijk is dat er een fout staat. De prijzen in een offerte zijn zonder BTW en andere kosten, tenzij iets anders staat.
Als de Opdrachtgever iets anders wil dan in de offerte staat, is Laila Visser daar niet aan gebonden, tenzij ze dat zegt. Een prijsopgave betekent niet automatisch dat Laila Visser in de toekomst hetzelfde zal vragen.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

Dit gaat over afspraken tussen Laila Visser en de Opdrachtgever.

 1. De afspraak is voor een bepaalde tijd, tenzij er samen iets anders is afgesproken en vastgelegd.
 2. Als er een deadline is gesteld, staat die niet hard vast. Als de Opdrachtnemer te laat is, moet de Opdrachtgever dit eerst schriftelijk laten weten. De Opdrachtnemer krijgt dan wat extra tijd om het alsnog te regelen.
 3. De Opdrachtnemer doet zijn best om de afspraak zo goed mogelijk na te komen, binnen wat in haar macht ligt.
 4. Soms mag de Opdrachtnemer anderen vragen om te helpen. De Opdrachtnemer blijft eind-verantwoordelijk.
 5. Als de Opdrachtnemer of zijn helpers bij de Opdrachtgever werken, moet de Opdrachtgever zorgen voor wat ze nodig hebben. Zonder hier extra kosten voor in rekening te brengen.
 6. De Opdrachtnemer mag de afspraak in delen doen en voor elk deel een rekening sturen.
 7. Als de afspraak in delen wordt gedaan, kan de Opdrachtnemer wachten met het volgende deel totdat de Opdrachtgever het resultaat van het vorige deel goedkeurt.
 8. De Opdrachtgever moet op tijd alle informatie geven die de Opdrachtnemer nodig heeft. Anders mag de Opdrachtnemer wachten met werken en extra kosten rekenen.
 9. Als tijdens de afspraak iets moet veranderen, zullen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer dit samen afstemmen en vaststellen. Als de afspraak daardoor duurder wordt, moet de Opdrachtnemer dat van tevoren zeggen.
 10. Als de Opdrachtgever niet doet wat hij moet doen, is hij verantwoordelijk voor alle schade die daardoor ontstaat.
 11. Als er een vaste prijs is afgesproken, mag de Opdrachtnemer die verhogen als de kosten omhoog gaan door wetten, regels, of hogere tarieven van loon / materiaal. Maar als de prijs meer dan 10% omhoog gaat binnen drie maanden na de afspraak, mag de Opdrachtgever de afspraak stoppen, behalve als de Opdrachtnemer dan toch voor de originele prijs wil werken:
  • Als de prijs omhoog gaat door een wet of regel.
  • Als is afgesproken dat de dingen later dan drie maanden na de afspraak worden geleverd.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Als de Opdrachtgever niet doet wat hij moet doen volgens de afspraak, mag de Opdrachtnemer stoppen met werken of de afspraak opzeggen. Dit kan gebeuren als de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, niet op tijd doet, of als er redenen zijn om te denken dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Ook als de Opdrachtgever bij het begin van de afspraak moest laten zien dat hij het geld heeft om te betalen, en dat niet doet, kan de Opdrachtnemer stoppen of de afspraak verbreken. Als de Opdrachtgever te lang wacht, mag de Opdrachtnemer de afspraak niet meer volgens de oorspronkelijke voorwaarden uitvoeren.
 2. Als er iets gebeurt waardoor de afspraak niet meer kan worden gedaan, of als er andere ernstige problemen zijn, mag de Opdrachtnemer ook stoppen met werken of de afspraak beëindigen.
 3. Als de afspraak wordt beëindigd, moet de Opdrachtgever meteen betalen wat hij nog verschuldigd is aan de Opdrachtnemer. Als de Opdrachtnemer het werk tijdelijk stopzet, mag hij later nog steeds betaling vragen.
 4. Als de Opdrachtnemer de afspraak beëindigt vanwege een fout van de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, inclusief de kosten die daardoor zijn ontstaan.
 5. Als de Opdrachtgever niet doet wat hij moet doen en dat rechtvaardigt het stoppen van de afspraak, mag de Opdrachtnemer de afspraak meteen en direct beëindigen. In dit geval hoeft de Opdrachtnemer geen schadevergoeding te betalen, maar de Opdrachtgever moet dat wel doen als gevolg van zijn wanprestatie.
 6. Als de Opdrachtnemer de afspraak stopzet, zal hij proberen om het nog niet gedaan werk aan iemand anders over te dragen. Als dat extra kosten met zich meebrengt, moet de Opdrachtgever die betalen, tenzij de stopzetting de schuld is van de Opdrachtgever.
 7. Als de Opdrachtgever niet meer vrij kan beschikken over zijn geld, bijvoorbeeld bij faillissement, mag de Opdrachtnemer meteen stoppen met de afspraak en alles wat nog niet betaald is, meteen vragen.
  Artikel 5 Overmacht
  Als de Opdrachtnemer niet in staat is om de opdracht uit te voeren voor de Opdrachtgever door iets wat niet zijn schuld is, en ook niet volgens de wet, regels, of normen zijn fout is, dan hoeft hij dat niet te doen.
  Overmacht betekent hier alles wat van buitenaf komt en waar de Opdrachtnemer geen controle over heeft. Dit kunnen zaken zijn die al bekend waren of juist onverwacht. Bijvoorbeeld bij stakingen binnen het bedrijf van de Opdrachtnemer of bij andere bedrijven waarmee zij werkt. De Opdrachtnemer mag ook tot ‘overmacht’ gaan indien de situatie het moeilijk maakt om de afspraak na te komen, ook als die ontstaan is nadat de Opdrachtnemer begonnen is.
  Als er overmacht is, mag de Opdrachtnemer stoppen met het nakomen van de afspraak zolang de overmacht duurt. Als dit langer duurt dan 1 maand, mogen beide partijen de afspraak stoppen zonder dat ze elkaar schadevergoeding moeten betalen.
  Als de Opdrachtnemer al een deel van de afspraak heeft gedaan op het moment dat de overmacht begint, of als zij dat deel nog kan uitvoeren, mag zij dat deel apart in rekening brengen. De Opdrachtgever moet deze rekening betalen alsof het een aparte afspraak is.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

De betaling moet altijd binnen 2 weken na de datum van de factuur gebeuren, op de manier die de Opdrachtnemer aangeeft en in dezelfde valuta als op de factuur staat, tenzij de Opdrachtnemer iets anders op papier zet. De Opdrachtnemer mag ook regelmatig een factuur sturen.
Als de Opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij automatisch in gebreke. Dan moet de Opdrachtgever ook de wettelijke rente betalen. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in gebreke is tot het moment waarop hij het volledige bedrag heeft betaald.
De Opdrachtnemer mag zelf bepalen welk deel van de betaling eerst van de kosten afgaat, daarna van de rente, en als laatste van het hoofdbedrag en de lopende rente. Als de Opdrachtgever een andere volgorde wil, mag de Opdrachtnemer dat weigeren zonder zelf in gebreke te komen. Ook kan de Opdrachtnemer de volledige afbetaling weigeren als niet ook de openstaande rente en incassokosten worden betaald.
De Opdrachtgever mag niet zomaar bedragen aftrekken van wat hij aan de Opdrachtnemer moet betalen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur betekenen niet dat de betaling kan worden uitgesteld. Als de Opdrachtgever geen gebruik kan maken van afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek, mag hij ook niet om andere redenen de betaling uitstellen.
Als de Opdrachtgever niet op tijd betaalt, moet hij alle redelijke kosten betalen die de Opdrachtnemer maakt om het geld te krijgen, buiten de rechtszaal om. Deze kosten worden berekend volgens de gebruikelijke Nederlandse incassomethode, op dit moment volgens het Rapport Voorwerk II. Als de Opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die echt nodig waren, moeten deze werkelijke kosten ook worden vergoed. Als er gerechtelijke en executiekosten zijn, moeten deze ook door de Opdrachtgever worden betaald. De Opdrachtgever moet ook rente betalen over de incassokosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Wat de Opdrachtnemer levert in het kader van de afspraak, blijft eigendom van de Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de afspraak(en) met de Opdrachtnemer goed heeft nagekomen.
Wat de Opdrachtnemer levert onder het eigendomsvoorbehoud mag niet door de Opdrachtgever worden doorverkocht en mag nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever mag het ook niet verpanden of op een andere manier belasten.
De Opdrachtgever moet er altijd voor zorgen dat de eigendomsrechten van de Opdrachtnemer veilig zijn. Als anderen beslag leggen op wat onder het eigendomsvoorbehoud is geleverd, of als ze daar rechten op willen vestigen of laten gelden, moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daar meteen van op de hoogte stellen. De Opdrachtgever moet ook zorgen dat wat onder het eigendomsvoorbehoud valt, verzekerd is en verzekerd blijft tegen brand, ontploffing, waterschade, diefstal, en moet de verzekeringspolis aan de Opdrachtnemer laten zien als die daarom vraagt. Als de verzekering uitkeert, mag de Opdrachtnemer dat geld ontvangen. Als dat nodig is, belooft de Opdrachtgever vooraf om mee te werken aan alles wat daarvoor nodig of wenselijk is.
Als de Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen zoals in dit artikel staat, geeft de Opdrachtgever alvast toestemming aan de Opdrachtnemer en aan door de Opdrachtnemer aangewezen anderen om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Opdrachtnemer zijn en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De diensten die de Opdrachtnemer levert, moeten voldoen aan de normale eisen en regels die op dat moment in Nederland gelden voor normaal gebruik daarvan. De garantie die in dit deel wordt genoemd, geldt alleen als de diensten bedoeld zijn voor gebruik binnen Nederland. Als de Opdrachtgever de diensten buiten Nederland wil gebruiken, moet hij zelf controleren of dat geschikt is en of het voldoet aan de voorwaarden daar.
De garantie uit lid 1 geldt voor 14 dagen na de levering, behalve als de aard van de diensten anders aangeeft of als de partijen iets anders hebben afgesproken. Als de garantie betrekking heeft op iets dat door een ander bedrijf is gemaakt, geldt de garantie die dat bedrijf biedt, tenzij anders vermeld.
De garantie vervalt als een gebrek ontstaat door verkeerd of ongeschikt gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, verkeerde opslag of onderhoud door de Opdrachtgever of anderen. Als er wijzigingen zijn aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer, vervalt de garantie ook. De Opdrachtgever heeft geen recht op garantie als het gebrek is ontstaan door omstandigheden waar de Opdrachtnemer geen controle over heeft, zoals weersomstandigheden.
De Opdrachtgever moet de geleverde diensten meteen controleren zodra ze beschikbaar zijn of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zichtbare gebreken moeten binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden gemeld. Niet zichtbare gebreken moeten meteen, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking, schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden gemeld. De melding moet een gedetailleerde beschrijving van het gebrek bevatten. De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer de kans geven om een klacht te onderzoeken.
Als de Opdrachtgever op tijd klaagt, betekent dit niet dat hij niet hoeft te betalen. Hij moet nog steeds betalen en de andere bestelde diensten ontvangen waarvoor hij de Opdrachtnemer heeft opgedragen.
Als later een klacht wordt gemeld, heeft de Opdrachtgever geen recht meer op reparatie, vervanging of vergoeding.
Als het gebrek terecht is en op tijd is gemeld, zal de Opdrachtnemer het gebrekkige item binnen een redelijke termijn vervangen of repareren, of de Opdrachtgever krijgt een vergoeding. Als er vervanging nodig is, moet de Opdrachtgever het vervangen item aan de Opdrachtnemer terugsturen en de eigendom ervan aan de Opdrachtnemer geven, tenzij anders is aangegeven.
Als blijkt dat een klacht ongegrond is, moeten alle kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van de Opdrachtnemer, inclusief onderzoekskosten, volledig worden betaald door de Opdrachtgever.
Na het verstrijken van de garantietermijn worden alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
In tegenstelling tot de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn voor alle vorderingen en verweren tegen de Opdrachtnemer en de derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst, tot een maand na de overeenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Als de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor schade, geldt de aansprakelijkheid zoals hier staat.
De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade van welke soort dan ook, als die is ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van verkeerde of onvolledige informatie die namens of door de Opdrachtgever is verstrekt.
Als de Opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor schade, is de maximale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gelijk aan één keer de waarde van de factuur van de opdracht, of het deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar, indien van toepassing, zal uitkeren.
De Opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt alleen verstaan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover deze betrekking hebben op de schade zoals bedoeld in deze voorwaarden. Ook de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten voldoen, vallen hieronder, voor zover deze aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Daarnaast vallen redelijke kosten voor het voorkomen of beperken van schade hieronder, als de Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in deze voorwaarden. De Opdrachtnemer is nooit verantwoordelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste winst, besparingen en schade door bedrijfsstilstand.
De beperkingen van de aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn medewerkers.

Artikel 10 Vrijwaring

De Opdrachtgever belooft de Opdrachtnemer te beschermen tegen mogelijke eisen van anderen. Dit gebeurt als die anderen schade hebben door de uitvoering van de overeenkomst, en als die schade niet aan de Opdrachtnemer te wijten is. Als de Opdrachtnemer om die reden door anderen wordt aangesproken, moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer helpen, zowel buiten de rechtszaal als in de rechtszaal. De Opdrachtgever moet direct alles doen wat redelijkerwijs van hem wordt verwacht. Als de Opdrachtgever dat niet doet, mag de Opdrachtnemer zonder waarschuwing zelf actie ondernemen. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

De Opdrachtnemer mag gebruikmaken van de rechten die hij heeft volgens de Auteurswet en andere wetten over intellectueel eigendom. Als de Opdrachtnemer meer kennis krijgt door het uitvoeren van een overeenkomst, mag hij die kennis ook voor andere zaken gebruiken. Hierbij mag hij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever delen met anderen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Bij alle afspraken waarbij de Opdrachtnemer betrokken is, geldt alleen het Nederlandse recht, zelfs als een deel van de afspraken in het buitenland wordt uitgevoerd of als een van de partijen daar woont. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Als er een conflict is, beslist de rechter in de plaats waar de Opdrachtnemer gevestigd is, tenzij de wet iets anders verplicht. Maar de Opdrachtnemer mag het geschil ook voorleggen aan de rechter volgens de wet.
Voordat ze naar de rechter stappen, moeten de partijen hun best doen om het conflict samen op te lossen.

Artikel 13 Cadeaubonnen(vouchers)

In aanvulling op de Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubon voorwaarden van toepassing op de cadeaubonnen die worden aangeboden door LailaVisser. Door gebruik te maken van de cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen (inclusief vouchers) die worden aangeboden door LailaVisser
 2. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt
 3. Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na afgifte of zoals aangegeven op de cadeaubon.
 4. Cadeaubonnen uitgegeven door LailaVisser zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van de diensten of producten van LailaVisser zoals vermeld op de website.
 5. Er geldt geen maximum van cadeaubonnen per cliënt.
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. Cadeaubonnen kunnen niet gecombineerd worden met een andere acties of aanbiedingen.
 9. Indien het tegoed niet volledig wordt gebruikt is er geen recht op restitutie van het resterende gedeelte.
 10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: tikkie, Ideal (internetbankieren), creditcard, éénmalige machtiging of een overboeking.
 11. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 12. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 13. Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.
 14. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via het Contact formulier.